How do you say

I intend to learn painting this weekend as a new hobby.

..in Chinese?

我打算周末学画画,当作一种新的爱好。

wǒ dǎ suàn zhōu mò xué huà huà , dàng zuò yī zhǒng xīn de ài hào 。

How do you say "He will complete the course in three months." in Chinese?