How do you say

I intend to learn painting to develop a hobby.

..in Chinese?

我打算学画画,培养一下自己的兴趣爱好。

wǒ dǎ suàn xué huà huà , péi yǎng yī xià zì jǐ de xìng qù ài hào 。

How do you say "He will graduate in three months." in Chinese?