How do you say

I intend to learn to play basketball in three months.

..in Chinese?

我打算在三个月内学会打篮球。

wǒ dǎ suàn zài sān gè yuè nèi xué huì dǎ lán qiú 。

How do you say "I am going to try some new French cuisine next month." in Chinese?