How do you say

I intend to learn to ride a bicycle in three months.

..in Chinese?

我打算在三个月内学会骑自行车。

wǒ dǎ suàn zài sān gè yuè nèi xué huì qí zì xíng chē 。

How do you say "He plans to go on holiday in three months." in Chinese?