How do you say

I intend to replace this sofa in a month.

..in Chinese?

这个沙发我打算买一个月后就换新的。

zhè gè shā fā wǒ dǎ suàn mǎi yí gè yuè hòu jiù huàn xīn de 。

How do you say "They are acquiring new knowledge over there." in Chinese?