How do you say

I learned a new dish on the Internet, and I’m going to cook it for my family this weekend.

..in Chinese?

我在網路上學做了一道新菜,準備週末煮給家人吃。

wǒ zài wǎng lù shàng xué zuò le yī dào xīn cài , zhǔn bèi zhōu mò zhǔ gěi jiā rén chī 。

How do you say "I want to learn painting, because it helps me relax." in Chinese?