How do you say

I learned a new dish on the Internet; it was pretty good – I’m going to cook it for my family this coming weekend.

..in Chinese?

我在网上学做了一道新菜,味道很不错,打算下个周末尝试做给家人吃。

wǒ zài wǎng shàng xué zuò le yī dào xīn cài , wèi dào hěn bú cuò , dǎ suàn xià gè zhōu mò cháng shì zuò gěi jiā rén chī 。

How do you say "My friends and I are planning to go on holiday to Hainan next month." in Chinese?