How do you say

I learned to cook about a month ago, and now I can make really delicious meals.

..in Chinese?

我在一個多月前開始學習做菜,現在能做出很多好吃的菜了。

wǒ zài yī gè duō yuè qián kāi shǐ xué xí zuò cài , xiàn zài néng zuò chū hěn duō hǎo chī de cài le 。

How do you say "I am going to a 3-month basketball camp." in Chinese?