How do you say

I learned to cook at home, trying all sorts of new dishes.

..in Chinese?

我在家自己学做饭,尝试了很多新菜肴。

wǒ zài jiā zì jǐ xué zuò fàn , cháng shì le hěn duō xīn cài yáo 。

How do you say "He stuck to a month of yoga every day." in Chinese?