How do you say

I like raising flowers, and I change the water and trim their leaves every week.

..in Chinese?

我喜欢养花,每周都会给它们换水和修剪枝叶。

wǒ xǐ huān yǎng huā , měi zhōu dōu huì gěi tā men huàn shuǐ hé xiū jiǎn zhī yè 。

How do you say "Li Hua gets up at 6 o'clock every morning to exercise." in Chinese?