How do you say

I like to read at home and do yoga, and I spend at least five hours a week on each of those pursuits.

..in Chinese?

我喜欢在家看书和做瑜伽,每周至少花五个小时在这两个爱好上。

wǒ xǐ huān zài jiā kàn shū hé zuò yú jiā , měi zhōu zhì shǎo huā wǔ gè xiǎo shí zài zhè liǎng gè ài hào shàng 。

How do you say "I bought a sofa with a three-month warranty." in Chinese?