How do you say

I lived in a small village in India for three months, eating辅导员 and curry every day.

..in Chinese?

我在印度的一个小村庄住了三个月,每天都吃烤饼和咖喱。

wǒ zài yìn dù de yí gè xiǎo cūn zhuāng zhù le sān gè yuè , měi tiān dōu chī kǎo bǐng hé gā lí 。

How do you say "We’ve been going out a lot recently." in Chinese?