How do you say

I’ll sign up for the school’s English corner after the semester starts, and I aim to improve my spoken English in three months.

..in Chinese?

开学后我要报名参加学校的英语角活动,争取在三个月内提高我的口语水平。

kāi xué hòu wǒ yào bào míng cān jiā xué xiào de yīng yǔ jiǎo huó dòng , zhēng qǔ zài sān gè yuè nèi tí gāo wǒ de kǒu yǔ shuǐ píng 。

How do you say "I learned to cook about a month ago, and now I can make really delicious meals." in Chinese?