How do you say

I look forward to eating French food in three months

..in Chinese?

我期待在三个月内尝试法国大餐

wǒ qī dài zài sān gè yuè nèi cháng shì fǎ guó dà cān

How do you say "I bought a big lobster at the market today, for grilling." in Chinese?