How do you say

I love to go to the beach on vacation during the long holidays.

..in Chinese?

我喜欢在长假期间去海滩度假。

wǒ xǐ huān zài cháng jià qī jiān qù hǎi tān dù jià 。

How do you say "I bought this shirt last month at Zara." in Chinese?