How do you say

I’m exploring new restaurants every week in search of the next great dish.

..in Chinese?

我最近每周都会去尝试新的餐厅,寻找那些隐藏的美食小吃。

wǒ zuì jìn měi zhōu dōu huì qù cháng shì xīn de cān tīng , xún zhǎo nà xiē yǐn cáng de měi shí xiǎo chī 。

How do you say "For the past month, he’s been running five kilometers a day." in Chinese?