How do you say

I’m going to buy a new sofa, and I hear it’s very comfortable to lie on.

..in Chinese?

我打算买一张新沙发,听说躺上去很舒服。

wǒ dǎ suàn mǎi yī zhāng xīn shā fā , tīng shuō tǎng shǎng qù hěn shū fú 。

How do you say "How was your holiday?" in Chinese?