How do you say

I’m going to try Peking duck next month.

..in Chinese?

我打算下个月去尝试做烤鸭。

wǒ dǎ suàn xià gè yuè qù cháng shì zuò kǎo yā 。

How do you say "I find cooking to be a very enjoyable hobby." in Chinese?