How do you say

I’m going to work out at the gym in three months.

..in Chinese?

三个月内我要去体育馆锻炼身体。

sān gè yuè nèi wǒ yào qù tǐ yù guǎn duàn liàn shēn tǐ 。

How do you say "It snows very little in winter in Beijing." in Chinese?