How do you say

I’m learning to cook, and I can make some simple dishes now.

..in Chinese?

我在学习做饭,已经能够做简单的家常菜了。

wǒ zài xué xí zuò fàn , yǐ jīng néng gòu zuò jiǎn dān de jiā cháng cài le 。

How do you say "We go to the movies together every week." in Chinese?