How do you say

I’m learning to cook, and I’d like to try making braised pork belly recently.

..in Chinese?

我在学习烹饪,最近想尝试做红烧肉。

wǒ zài xué xí pēng rèn , zuì jìn xiǎng cháng shì zuò hóng shāo ròu 。

How do you say "They study languages in their spare time." in Chinese?