How do you say

I’m learning to cook. I recently made braised pork belly, and my family and friends all thought it was delicious.

..in Chinese?

我在学习烹饪,最近做的一道菜是红烧肉,家人朋友都说好吃

wǒ zài xué xí pēng rèn , zuì jìn zuò de yī dào cài shì hóng shāo ròu , jiā rén péng yǒu dōu shuō hǎo chī

How do you say "My friends and I are planning to travel together in three months." in Chinese?