How do you say

I’m planning a beach holiday next week, and hope to come back tanned and bronzed.

..in Chinese?

我计划下周去海边度假,希望能晒成健康的小麦色。

wǒ jì huà xià zhōu qù hǎi biān dù jià , xī wàng néng shài chéng jiàn kāng de xiǎo mài sè 。

How do you say "We’re planning to travel to Beijing next month." in Chinese?