How do you say

I’m planning a business trip to Beijing next month.

..in Chinese?

我打算下个月去北京出差。

wǒ dǎ suàn xià gè yuè qù běi jīng chū chāi 。

How do you say "I’m planning to take the train for a trip next month." in Chinese?