How do you say

I’m planning to buy new furniture in three months and furnish my new place.

..in Chinese?

我打算三个月后买一套新家具,置办一个温馨的新家。

wǒ dǎ suàn sān gè yuè hòu mǎi yī tào xīn jiā jù , zhì bàn yí gè wēn xīn de xīn jiā 。

How do you say "I want to travel with my family." in Chinese?