How do you say

I’m planning to get a new sofa in three months.

..in Chinese?

我打算三个月后买一个新的沙发。

wǒ dǎ suàn sān gè yuè hòu mǎi yí gè xīn de shā fā 。

How do you say "My family are planning to go on a seaside holiday next month." in Chinese?