How do you say

I’m planning to go to Beijing next month. Any recommentations on how I should travel?

..in Chinese?

我打算下个月去北京,你有什么建议的交通工具吗

wǒ dǎ suàn xià gè yuè qù běi jīng , nǐ yǒu shén me jiàn yì de jiāo tōng gōng jù ma

How do you say "They will have three months to finish the project." in Chinese?