How do you say

I’m planning to try that new Japanese place later this month.

..in Chinese?

我打算下个月去尝试那个新开的日本餐厅

wǒ dǎ suàn xià gè yuè qù cháng shì nà gè xīn kāi de rì běn cān tīng

How do you say "Every day when I was in Beijing, I would commute to work on the subway." in Chinese?