How do you say

I’m planning to try the new Indian place next month.

..in Chinese?

我计划下个月去尝试那个新开的印度餐厅。

wǒ jì huà xià gè yuè qù cháng shì nà gè xīn kāi de yìn dù cān tīng 。

How do you say "Last week, my friends and I went on an outing and had a great time." in Chinese?