How do you say

I’m really taken with a new restaurant that’s nearby, their dan dan noodles are unbelievably delicious.

..in Chinese?

我最近迷上了一家新餐厅,他们的担担面超级好吃,简直是一绝

wǒ zuì jìn mí shàng le yī jiā xīn cān tīng , tā men de dàn dàn miàn chāo jí hǎo chī , jiǎn zhí shì yī jué

How do you say "My whole family is planning to visit Australia this summer vacation." in Chinese?