How do you say

I’m wearing my new coat, and it’s so warm.

..in Chinese?

我现在正穿着我的新外套,感觉很温暖。

wǒ xiàn zài zhèng chuān zhe wǒ de xīn wài tào , gǎn jué hěn wēn nuǎn 。

How do you say "Summer thunderstorms are common in Beijing." in Chinese?