How do you say

I need a sturdy desk for my computer and papers, for about three months.

..in Chinese?

我需要一张坚固的书桌,可以放我的电脑和文件,大约可以使用三个月。

wǒ xū yào yī zhāng jiān gù de shū zhuō , kě yǐ fàng wǒ de diàn nǎo hé wén jiàn , dà yuē kě yǐ shǐ yòng sān gè yuè 。

How do you say "I spend some time playing basketball every week." in Chinese?