How do you say

I ordered a sofa online, to be delivered in about a month, and I’m really looking forward to this new addition to the furniture in my place.

..in Chinese?

我在網上訂了一張沙發,約一個月後送到,非常期待新家添置的這件家具。

wǒ zài wǎng shàng dìng le yī zhāng shā fā , yuē yī gè yuè hòu sòng dào , fēi cháng qī dài xīn jiā tiān zhì de zhè jiàn jiā jù 。

How do you say "Ever since the baby was born, our whole family has been hectic." in Chinese?