How do you say

I plan to buy a new sofa within a month.

..in Chinese?

我计划在一个月内买一张新沙发。

wǒ jì huà zài yí gè yuè nèi mǎi yī zhāng xīn shā fā 。

How do you say "Mr. and Mrs. Xiao are moving to a new apartment in three months." in Chinese?