How do you say

I plan to go on holiday to England in the next three months.

..in Chinese?

我计划在接下来三个月里去英国度假。

wǒ jì huà zài jiē xià lái sān gè yuè lǐ qù yīng guó dù jiǎ 。

How do you say "They plan to take a flight to travel in three months." in Chinese?