How do you say

I plan to go on holiday to Hainan in three months.

..in Chinese?

我计划在三个月后去海南度假。

wǒ jì huà zài sān gè yuè hòu qù hǎi nán dù jià 。

How do you say "I learned to cook at home, trying all sorts of new dishes." in Chinese?