How do you say

I plan to go on holiday to Malaysia in three months.

..in Chinese?

我计划在三个月内去马来西亚度假。

wǒ jì huà zài sān gè yuè nèi qù mǎ lái xī yà dù jià 。

How do you say "I am going to buy a new overcoat." in Chinese?