How do you say

I plan to go on holiday to Paris in three months.

..in Chinese?

我计划在三个月内前往巴黎度假。

wǒ jì huà zài sān gè yuè nèi qián wǎng bā lí dù jià 。

How do you say "Their whole family are planning to travel in Europe this summer vacation." in Chinese?