How do you say

I plan to go to Wuhan University to see the cherry blossoms, I hear they are very beautiful there.

..in Chinese?

我计划去武汉大学看樱花,听说那里的花开得非常美。

wǒ jì huà qù wǔ hàn dà xué kàn yīng huā , tīng shuō nà lǐ de huā kāi dé fēi cháng měi 。

How do you say "He plans to wrap up the education program in three months." in Chinese?