How do you say

I plan to learn painting in the next three months.

..in Chinese?

我打算在接下来三个月里学习画画。

wǒ dǎ suàn zài jiē xià lái sān gè yuè lǐ xué xí huà huà 。

How do you say "I am planning a vacation in New Zealand, where I hear the scenery is beautiful." in Chinese?