How do you say

I plan to learn the guitar in the next three months.

..in Chinese?

我计划在未来三个月内学习弹吉他。

wǒ jì huà zài wèi lái sān gè yuè nèi xué xí dàn jí tā 。

How do you say "Are all of you planning to take a vacation next month?" in Chinese?