How do you say

I plan to learn to cook in the next three months

..in Chinese?

我打算在接下来的三个月里学习烹饪。

wǒ dǎ suàn zài jiē xià lái de sān gè yuè lǐ xué xí pēng rèn 。

How do you say "This shirt wore out after a month." in Chinese?