How do you say

I plan to learn to drive in three months.

..in Chinese?

我计划在三个月内学习驾驶。

wǒ jì huà zài sān gè yuè nèi xué xí jià shǐ 。

How do you say "This shirt is very comfortable to wear." in Chinese?