How do you say

I plan to learn to make braised pork within three months.

..in Chinese?

我计划在三个月内学会做红烧肉。

wǒ jì huà zài sān gè yuè nèi xué huì zuò hóng shāo ròu 。

How do you say "I plan to buy some new furniture in three months’ time." in Chinese?