How do you say

I plan to ride to work in three months.

..in Chinese?

我计划在三个月内学会骑自行车去上班。

wǒ jì huà zài sān gè yuè nèi xué huì qí zì xíng chē qù shàng bān 。

How do you say "He will come to Beijing by train in a month." in Chinese?