How do you say

I plan to travel the world in three months, beginning with a tour of Europe’s castles and cites.

..in Chinese?

我计划在三个月内环游世界,首先去欧洲观赏城堡和历史遗迹。

wǒ jì huà zài sān gè yuè nèi huán yóu shì jiè , shǒu xiān qù ōu zhōu guān shǎng chéng bǎo hé lì shǐ yí jì 。

How do you say "I’m planning a beach holiday next week, and hope to come back tanned and bronzed." in Chinese?