How do you say

I plan to travel to Thailand in three months.

..in Chinese?

我计划在三个月内去泰国旅行。

wǒ jì huà zài sān gè yuè nèi qù tài guó lǚ xíng 。

How do you say "My friends and I are planning to travel in March." in Chinese?