How do you say

I plan to try my hand at a variety of new recipes over the next two months.

..in Chinese?

我计划在未来两个月内尝试制作各种新菜谱。

wǒ jì huà zài wèi lái liǎng gè yuè nèi cháng shì zhì zuò gè zhǒng xīn cài pǔ 。

How do you say "See you next week." in Chinese?