How do you say

I plan to use the next three months to take painting classes and learn a new hobby.

..in Chinese?

我打算用这三个月的时间学习画画,培养一项新的爱好。

wǒ dǎ suàn yòng zhè sān gè yuè de shí jiān xué xí huà huà , péi yǎng yī xiàng xīn de ài hào 。

How do you say "A month later, my family and I are going on holiday." in Chinese?