How do you say

I recently bought a comfortable sofa from an online furniture store, and it’s expected to arrive in a month.

..in Chinese?

我在线上家具商店新购买了一张舒适的沙发,预计一个月后就能到货。

wǒ zài xiàn shàng jiā jù shāng diàn xīn gòu mǎi le yī zhāng shū shì de shā fā , yù jì yí gè yuè hòu jiù néng dào huò 。

How do you say "I bought a new sofa within the last three months." in Chinese?